Rivning av
Kai
2021
Oppdragsgiver Norsk Saneringsservice AS
Fjerning av eksisterende kaidekke 3160 m2. Det ble brukt betongsag, og veggsag. Stålperler Ø600 ble kuttet 3/4 , så nærme havbunnen som mulig, til dette ble det brukt wiresag.
Vannmeisling
Dam
2020
Oppdragsgiver Consto Anlegg AS
Fjerning av løs og oppsprukket betong på pilarer. Det ble meislet ca 16 m3

Rehabilitering av
Lossestasjon LKAB
2019
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Oppdragsgiver Peab Anlegg AS
Jobben bestod av kjerneboring av 8600 hull i betongdekke / dragere.
Betongfresing 400 m2 rundt losseåpning.
Det ble lagt epoksy-mørtel for avretting av skinne materiell, og injeksjon av stålplater rundt losseåpning.

På grunn av togtrafikk ble størsteparten av jobben utført på natt.
Støpearbeid i tunnel
2019
Oppdragsgiver LNS
Multibetong AS fikk oppdrag å utføre diverse betong konstruksjoner på nye Narvik UNN tunnel.
Blant annet det ble støpt gulv for tekniskhus, SOS-kios, ringmur radiobu,
diverse små fundamenter, avsluttende bankett og jersey, fundamenter for portaler, kontaktstøp portal og fjell. Det ble også levert monteringsarbeid og stålarbeid.
Støping av betongplate
2018
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Oppdragsgiver LKAB AS
Multibetong AS har utført betongplate på mark der tilsatsmidler blir losset for mellomlagring. Plass‐støpt, armert betongplate på ca. 2500m2 med fall 1:75. For arbeidet ble det brukt 150 tonn armering og 1169 m3 betong.

Vedlikeholdsarbeid
Øvningsbane.
2018
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Oppdragsgiver NAF Fauske
Jobben bestod av Sandblåsing, flammerensing og fresing av 1000 m2 betong.
Multibetong AS har utført vedlikeholdsarbeid av øvningsbane i Fauske.

Vannmeisling.
Tunnel
2017
Oppdragsgiver VISINOR REHAB AS
Multibetong AS har vannmeislet tunnel i Honningsvåg.

Vannmeisling av skadet tunnel portal. Jobben ble utført med vår Aqua cutter 710V robot.
Det ble meislet ca 10 m3 betong.

Etablering.
Fisketrapp
2017
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS
Multibetong AS hadde totalentreprise med etablering av fisketrapp.

Arbeidet hadde oppstart sommer 2017 hvor høy vannstann i elva kunne blitt en utfordring. Det ble løst med å montere midlertidig bru over elven for å komme til stedet fisketrappen skulle etableres.
Jobben består av:

Graving, sprengning av fjell og steinblokker.
Rensk av fjell og gysing av fjellbolter for fisketrappen.
Masseutskifting, opplasting- og transport av masser.
Forskaling, armering, og støp av trappekonstruksjon.
Membran /
isolering før asfaltering
2017
Multibetong AS har utført en rekke jobber i Nordland –Troms og Finnmark med fuktisolering. Oppdragene ble utført for Visinor og NCC Sommer / høst 2017
Forberedelser før asfaltering i Tromsø, hvor det ble lagt fuktisolasjon ved tunellportal. (Topeka)
Det ble påført membran før asfaltering på en rekke bruer for å hindre saltinntrenging. (Topeka)
Rehabilitering.
Kai
2016
Oppdragsgiver Harstad Havn KS
Hovedentreprenør: SR SeaService AS
Multibetong AS fikk jobben med å fjerne dragere og hele kai-dekke på 1500m2

Utfordringen med prosjektet var å unngå rystelser i verneverdig bygg på kaiområdet. Støynivå måtte holdes lavt da kaia ligger midt i Harstad sentrum. Dermed ble bruk av wiresag valgt som løsning på denne jobben. Med denne metoden fikk man ikke forurensing av betongrester i vannet.
Wiresaging av kaidekke
Støp av nye fundamenter. Rørgate
2016
Jobb utført for Hålogaland Kraft Produksjon AS
Totalentreprise på utbedring av fundamenter til rørledning / forskalingsklosser. Totalt 48 fundamenter 3 forskalingsklosser. Rørlengde 320 meter, diameter Ø 2000.

Oppdraget bestod av forsiktig rivning under drift av fundament. Rørgata ble stabilisert med spesialbygde bukker. Fundamentene ble kuttet med wiresag og nye fundament ble etablert. Forankringsklossene ble vannmeislet. Det ble skiftet ut dårlig armering, og tørrsprøytet med spesialmørtel.
Polyurea. Drikkevannbasseng
2016
Jobb utført for Narvik VANN
Multibetong fikk jobben med å fjerne gammelt belegg i drikkevannsbasseng og lagt på nytt belegg ved bruk av polyurea. Arbeidet besto av å skrape bort det gamle epoxybelegget, før overflatene ble sandblåst. Karet ble pore sparklet før priming og spøyting av 2,5 -3mm polyurea belegg. Drikkevannsbassenget er på 100 kvm, og ble behandlet mens to andre kar var i drift. Det var derfor avgjørende at fukt og temperatur ble fulgt med for å få best mulig resultat. Vi måtte også jobbe under særlige krav til hygiene og spredning av kjemikalier.
Rivning.
Kai
2016
Jobben ble utført for Statnett
Eksisterende fergekai ble revet, og det ble etablert en ny ilandkjøringsrampe.
Prosjektet bestod av:

Rivning av eksisterende betongkonstruksjoner
Prøvegraving
Grunnarbeider
Bygging av ilandkjøringsrampe og pullerter
Hålogaland.
Bru
2015
Multibetong AS har utført følgende arbeid for NCC – VNG / SRBG
Tørrsprøyting i spredekammer ( Øyjord )
Vannmeisling
Injeksjon
Sement. Stagforankring i spredekammer
Polyuretan i støpeskjøter.
Sement høyfast. Understøp av sadelplater på tårn
Pumping – Project accomplished for VNG Serbia/SRBG China
Rehabilitering.
Demning
2015
Totalentreprise for Nordkraft
Multibetong AS stod for rehabilitering av overløp ved Nygårdsvannet i Narvik Kommune.

Prosjektets utfordringer var adkomst til anlegget, alt utstyr måtte fraktes over isen, som f.eks Borerigger, gravemaskin. Oppdraget gikk ut på nytt overløp med påstøp både på nedstrøms og oppstrøms side av dammen samt pilastere, det ble reetablert fuger. Det var en god del fjellrensk i bunnen. Total lengde på demning ca. 210. meter. Totalt 364 m3 betong med helikopterstøp.
2 m3 med betongtørrsprøyting, og 43 m3 med vannmeisling av overflater.

Rehabilitering.
Bru
2013
Multibetong AS utførte jobben for Statkraft
På brua gjordes det omfattende utbedringer. Det ene landkaret, samt begge midtfundamentene ble delvis revet og rehabilitert. Bærebjelkene i stål ble rehabilitert, det ble lagt nytt dekke og rekkverk.
Isolering.
Rørgate
2013
Jobben ble utført for PEAB Anlegg
Polyuretan LOC skum ble brukt som isolasjon av 320 lm vannrør. Jobben ble gjort for å slippe å sprenge grøft, og legge røret dypere. Vannrøret ligger på ca. 1,5 m dybde omsluttet med 6 -7 cm isolasjon.
Rehabilitering.
Demning
2012
Multibetong AS har utført rehabilitering av demning for Sørfold Kraftlag SA
Dammens lengde er 113 meter.

Gammel betong ble fjernet i flomløp, bunntappeluke og nedstrøms damtå. Montering av fjellbolter og støp av betongplate samt montering av ny bunntappeluke. Det ble også gjort utbedring av nedstrøms bekkeløp og fjerning av gammel inntaksdam.
Avsluttende arrondering av berørte områder.
Rehabilitering. Damanlegg
2012
Oppdrag for JV Maskin i regi av Nordkraft
Multibetong AS har armert å støpt ledevegger oppstrøms/ nedstrøms ved Nordkraft sitt damanlegg i Håkvikdal Storvannet totalt ca. 280m3 betong, det er også gjort utbedring av damtå med nye fot bolter i lengde av ca. 60 meter, for å få en farge tilsvarende eksisterende tørrsteinmur ble det tilsatt jernoksid i betongen.

Arbeidet omfattet også mindre slissing av riss, samt injeksjon av overganger mellom gammel ny betong.
Kombinasjonsinjeksjon
2008
Jobben ble utført for Narvik VAR
Narvik VAR har hatt lekkasjer ved 2 overføringstunneler i lengre tid Mørkholla og Isvatn.
Isvatn har en vannsøyle på ca. 40meter og Mørkholla på ca. 38 meter. Lekkasje punktene var i betongproppen mellom fjellet og betong.

Helikopter ble transportmetode inn til anleggsområdene. Selve jobben ble utført med en kombinasjonsinjeksjons metode med polyuretan og microsement.

Jobben gikk som planlagt, og på 1 års kontrollen viste det seg å være helt tørt.
Kontakt oss
Made on
Tilda